Novinky
Chata U Luboška

Tak už. Na vaše opakovaná přání, jsme pro vás otevřeli možnost rezervace pobytu na Chatě U Luboška na sezónu 2021. Těšíme se na vás. Vaše Hana

více
Chata U Luboška

Dobrá zpráva. Právě pro vás připravujeme možnost rekreačního pronájmu Chaty U Luboška v krásném prostředí obce Zbraslavice v posázavské lokalitě. Zde budete moci zrelaxovat tělo i ducha po dobu své...

více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 

1. Všeobecná ustanovení

 

1.1 Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy ve všeobecných OP zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran. Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

 

1.2. Smluvními stranami jsou Hana Nováková, Solopysky 46, 284 01 Kutná Hora, IČO 03345009 jako provozovatel ubytování Chaty U Luboška (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

 

1.3. Službami provozovatele jsou rekreační pobyty (ubytování) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení Vašeho pobytu ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby klientovi ve sjednaném rozsahu a podle grafického zobrazení na těchto stránkách.

 

1.4. Chata U Luboška je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky - uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a zaplacením požadované ceny. Objednávku je možné učinit prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém rozhraní stránek www.hanadesign.eu. Rezervační / objednávkový formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním poskytnuté služby. Do poznámky je vždy nutné uvézt počet a jména osob využívajících službu pobytu a to vč. malých domácích zvířat. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou. Využíváním poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto všeobecných obchodních podmínek (VOP), pokud klient s některou částí VOP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

 

1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno, nebo jiných smyšlených či jinak upravených informací a údajů.

 

2. Časové vymezení

 

Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky pobytu pomocí objednávkového formuláře, zejména dobou příjezdu uvedenou klientem a odsouhlasenou provozovatelem pokud je mimo obvyklou dobu nástupu ubytování tj. od 15:00 hodin, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 10:00 hodin dne odjezdu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

3. Objednání pobytu

 

Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.hanadesign.eu. V případě elektronické objednávky se provozovatel zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 48 hodin o akceptaci jeho pobytu a vystavit mu potřebné dokumenty (potvrzení pobytu, zálohovou nebo finální fakturu v elektronické podobě).

 

4. Ochrana osobních údajů

 

Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 111/2019 Sb. o ochraně osobních údajů. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

 

4.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete firmě Hana Nováková. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy, Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Tato data nebudou využívána k marketingovým účelům.

 

4.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

 

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

 

4.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Vyplněním objednávkového formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Hana Nováková, jakožto správce.

 

5. Cena pobytu

 

Cena služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího a je konečná. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad - fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. "vyšší moci".

 

6. Platební podmínky

 

6.1 Klient obdrží současně s potvrzením pobytu i proforma fakturu k úhradě zálohy na ubytování, kterou je třeba uhradit na číslo účtu do termínu splatnosti. V případě neuhrazení zálohové faktury v daném termínu se objednávka automaticky zruší. Variabilní symbol je uveden na faktuře. Pro veškeré formy bezhotovostních plateb je rozhodné pro oprávnění k využívání služeb připsání platby na účet provozovatele nebo úhrada hotovostí při nástupu pobytu nebo užívání poskytovaných služeb nebo prostor provozovatele.

 

6.2 Platba je jednorázová. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 

6.3 Záloha je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), nebo do nástupu na ubytování, pokud je jeho datum bližší než datum splatnosti faktury, není-li uvedeno jinak. Závazek klienta uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.

 

6.4 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (ceny za ubytování) rezervace bude zrušena.

 

7. Povinnosti klienta

 

7.1 Poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku pobytu a poskytnou provozovateli doklady, tj. občanský průkaz.

 

7.2 Ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt, a to úhradou faktury za objednané služby před nástupem ubytování.

 

7.3 klient je povinen řídit se ubytovacím a provozním řádem provozovatele v bodech níže uvedených:

 • Ubytování je možné od 15.00 hodiny v den příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak (po písemné, nebo telefonické domluvě).
 • Hosté budou ubytováni po předchozí platné a plně zaplacené rezervaci a po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou zapsány údaje do Domovní knihy. Poté budou vydány klíče od celé budovy.
 • Při nástupu host uhradí kauční poplatek ve stanovené výši v hotovosti - pokud tak neučinil již dříve bezhotovostně, který byl stanoven při rezervaci chaty a rekreační poplatek.
 • Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, včetně krbu a kamen ve společenské místnosti. Rozdělávání ohně je možné pouze v zahradě v místě k tomu určenému pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a po skončení zbytky ohně řádně uhašeny.
 • Při počátku ubytování přebírá host chatu a pozemek vč. vybavení a příslušenství bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli chaty. Pokud dojde k poškození na chatě, jiného zařízení chaty, nebo vnitřního venkovního vybavení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, dává host výslovný souhlas, že škodu neprodleně uhradí. Škoda bude hrazena ze složené kauce, pokud bude vyšší, tak dle zápisu o škodě na účet provozovatele chaty.
 • Při vstupu do chodby chaty je nutno se přezout do domácí obuvi a v celém prostoru chaty používat výhradně domácí obuv.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v celé chatě, tak v přilehlém okolí. Host bere na vědomí, že se chata nachází v chráněné krajinné oblasti.
 • Host nesmí přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu, nebo jiné instalace. To platí i např. pro výměnu žárovek, svítidel apod..
 • Host je povinen ihned nahlásit provozovateli jakoukoliv závadu či nehodu a to vč. výměny plynové nádrže.
 • Děti do 12-ti let musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • V době od 22. hod do 6.hod ranní je host povinen dodržovat noční klid.
 • Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře a při ukončení pobytu odevzdat klíče.
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 • Při ukončení ubytování je host povinen: dát všechny věci na své místo, uklidit všechny místnosti, vymýt lednici, odvézt odpadky, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení a opustit vyklizenou chatu do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak).
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chaty či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí. Toto platí pro všechny případy možného vzniku jakékoliv majetkové škody. Host je povinen se chovat tak aby předcházel vzniku jakékoliv majetkové škodě.
 • Hosté berou na vědomí, že k odhazování hygienických potřeb (hygienické vložky, tampony, plastové tyčinky apod.) slouží odpadkové koše, umístěné v koupelně i na záchodě. 
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače, topná tělesa apod., ale pouze spotřebiče z výbavy chaty. Výjimkou jsou holicí strojky, kulmy a nabíječky. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 • Není povoleno bez souhlasu provozovatele ubytovat jiné osoby než, které jsou uvedeny v objednávkovém / rezervačním formuláři. Porušení tohoto pravidla umožňuje provozovateli okamžitě ukončit hostům pobyt bez jakékoliv náhrady a kauce propadá ve prospěch provozovatele.
 • Malá domácí zvířata mohou být účastníky pobytu hosta za předpokladu, že budou nahlášeni před začátkem pobytu v objednávkovém / rezervačním formuláři. Host za ně plně nese odpovědnost i za škody způsobené těmito zvířaty.

7.4 Host se dostaví v čase, kdy mu začíná rezervace, k převzetí ubytování. Pokud se nedostaví v dohodnutý čas a nedohodne se s ubytovatelem na jiných podmínkách, jeho rezervace na ten daný termín propadá.

 

7.5 Při nástupu ubytování (počátek poskytování služby) skládá host provozovateli kauci ve výši 3.000,- Kč, která je vratná v plné výši v případě, že nedošlo k žádné škodě zaviněné hostem či nebyly porušeny jakákoliv ustanovení Provozního a ubytovacího řádu v den ukončení pobytu, po předání chaty provozovateli.

 

8. Zrušení pobytu

 

8.1 Zrušení pobytu (tzv. "storno pobytu"), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky k pobytu a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady doručit provozovateli osobně nebo v doporučeném dopise nebo elektronickou formou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující - u osobního - datum provedení storna u provozovatele, elektronicky - datum odeslání emailu a při odeslání v dopise datum přijetí dopisu.

 

8.2 Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty). Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny zaplacené na ubytování (pobyt) v závislosti na počtu dnů zbývajících do zahájení poskytování služeb (zahájení pobytu) jak uvedeno níže.

 • do 30 dnů před příjezdem bez poplatku
 • méně jak 30 dnů 50 % z ceny pobytu
 • méně jak 14 dnů 100 % z ceny pobytu

8.3 Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.

 

8.4 Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 8 odstavci 1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta.

 

9. Vyloučení klienta z pobytu

 

Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje Ubytovací a provozní řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva provozovatele, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

 

10. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

 

Provozovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny
 • nedodržení rezervovaného termínu

11. Změny dohodnutých služeb

 

11.1 Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. "vyšší moci", může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

 

11.2 Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu ve výši odpovídající poměru nevyužité služby.

 

11.3 Při závažných změnách - změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10 % je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

 

12. Reklamační řízení

 

12.1 V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u zástupce poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem, tak provozovatelem.

 

12.2 Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

 

12.3 Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

 

12.4 Stížnosti a připomínky klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi klientem a poskytovatelem vyřizuje poskytovatel, stížnosti může klient uplatnit na adrese hana@hanadesign.eu. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Klienti se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce.

 

13. Závěrečná ustanovení

 

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními VOP.

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována firmou v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

Pokud se některé ustanovení VOP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost VOP jako celku.

 

Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 15.08.2020.

 

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Copyright 2014 - 2023 © Hana Design