Novinky
Nově otevřené prodejní místa

S radostí vám oznamuji, že jsem pro vás zajistila dvě nová prodejní místa a to v Čáslavi a v Kutné Hoře. Zde si můžete zakoupit moje výrobky. Ale pozor tyto prodejny...

více
Zdražení České pošty

Mílí zákazníci a milé zákaznice. Z důvodu zdražení služeb České pošty jsme nuceni upravit i naše ceny a to:   Doporučený balík - 125,- Kč, Balík do ruky - 140,- Kč,  Zásilka mimo CZ...

více

Obecná pravidla Facebookových soutěží

Úvod Eshop panenky InformaceObecná pravidla Facebookových soutěží

Obecná pravidla soutěží na Facebookové a Instagramové stránce Hana Design

I. Obecná ustanovení

 1. Organizátorem soutěže je Hana Design – Hana Nováková, IČ 03345009, sídlem Kutná Hora, Solopysky 46, PSČ 284 01, ČR, www.hanadesign.eu (dále jen „HD“). Přičemž soutěží se rozumí jednotlivá marketingová kampaň HD vyhlašovaná na jejích oficiálních facebookových, instagramových nebo eshopových stránkách, jejímž základem je stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany HD, konkrétní aktivita ze strany účastníka, se kterou je v určitých předem stanovených případech spojená výhra tohoto účastníka v dané soutěži. Soutěž se vždy vyhlašuje prostřednictvím facebookových, instagramových nebo eshopových stránek HD.
 2. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, nejednající v rámci své podnikatelské činnosti, starší 18 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a provede požadovanou akci (např. typicky zašle prostřednictvím komentáře na facebookových nebo instagramových stránkách HD odpověď na soutěžní otázku).
 3. Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k HD, jakož i k osobám s HD personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 4. Vstupem do soutěže, tj. provedením požadované akce, se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla a zároveň potvrzují, že tyto pravidla splňují.
 5. HD si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 7. Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze pod jedním účtem na platformě Facebook nebo Instagram. Podezřelé a/nebo viditelně nepravé Facebook účty mohou být ze soutěže vyřazeny, stejně jako názvy účtů obsahující vulgární, urážlivé, neetické a/nebo nevhodné výrazy. Ze soutěže budou také vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.
 8. HD nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 9. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány výhradně HD, nikoliv Facebooku.

II. Licence

 

 1. Pokud bude v rámci konkrétní soutěže účastník na Facebookové nebo Instagramové stránky HD umísťovat písemné/vizuální/audiovizuální/audio dílo apod. (díle jen „Dílo“), pak umístěním takového Díla na Facebookových nebo Instagramových stránkách HD potvrzuje a prohlašuje, že:

a)     Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy:

b)     Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele HD;

c)     Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;

d)     je autorem Díla, na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti účastníka v soutěži a která by byla na překážku vzniku licence HD;

e)     Dílo bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob na/v ní zobrazených, přičemž tyto osoby zároveň vyslovily souhlas se zveřejněním Díla na Facebookových nebo Instagramových stránkách HD, přičemž účastník nese odpovědnost za obsah Díla i za jeho zveřejnění;

f)      se účastní soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast je dobrovolná.

 1. Účastník jako autor Díla na základě účasti v soutěži poskytuje HD oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu 3 let a bez územního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako nevýhradní. Účastník tak poskytuje HD oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit HD nerušený výkon práv. HD není povinna Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí účastníka, že soutěž nedokončí.
 2. HD má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, které bude vloženo na Facebook nebo Instagram HD a bude v rozporu s pravidly soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními účastníka, a to bez náhrady.
 3. Účastník bere na vědomí, že konkrétní Dílo může být odstraněno na podnět třetí osoby samotným Facebookem nebo Instagramem, zejména pro porušování pravidel Facebooku nebo Instagramu.
 4. V případě vyloučení účastníka (mj. z důvodu odmítnutí Díla pro nesoulad s těmito pravidly a podmínkami a/nebo pravidly Facebooku nebo Instagramu) nemá takový účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Svou účastí v soutěži dává účastník HD ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení HD a má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
 2. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace HD včetně zasílání obchodních sdělení a HD může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku soutěže.

IV. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na Facebookových nebo Instagramových stránkách HD.
 2. Ze všech reakcí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, HD vybere výherce po provedení požadované akce (v závislosti na pravidlech ve vyhlášení). Počet výherců a jejich pořadí bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže.

V. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy ve vyhlášení příslušné soutěže na Facebookových nebo Instagramových stránkách HD.
 2. Každý výherce bude informován o výhře na Facebookových nebo Instagramových stránkách HD nejpozději do 6 dní od skončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 7 dnů způsobem stanoveným ve vyhlášení výherců, výhra propadá ve prospěch HD, a to bez náhrady.
 3. Výhry budou výhercům předány - zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České a Slovenské republice. Při vrácení zásilky, bude výherce kontaktován a proběhne jeden další pokus o doručení. Pokud ani opakovaný pokus o doručení nebude úspěšný, propadá výhra ve prospěch HD, a to bez náhrady.
 4. Pokud bude výhrou v soutěži slevový šek nebo dárková poukázka, nelze tento kombinovat s ostatními slevovými šeky a/nebo dárkovými poukazy, které HD nabízí, není-li to HD výslovně umožněno.
 5. HD neposkytuje na výhru žádnou záruku, nicméně v případě poškození jednotlivé výhry přímo z výroby provede výměnu předmětné ceny.

VI. Zveřejnění těchto pravidel

 1. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce Facebookové stránky HD, a nebo v poznámce Facebookové stránky HD bude uveden odkaz na eshopové stránky HD, kde jsou uvedena.
 2. HD prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
 3. HD není odpovědná za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jejího Facebookového profilu třetí osobou, nebo bude její Facebookový profil blokovaný. V takových případech není HD povinna hradit jakoukoliv škodu v důsledku toho vzniklou.

Tyto pravidla jsou účinná od 01.01. 2016. Poslední aktualizace 01.01..2019

 

Copyright 2014 - 2024 © Hana Design